Prohledat tento blog

úterý 10. dubna 2012

Horizontální a vertikální členění textu

Výstavba textu není jen problémem jazykovým, ale i sémantickým: v textu se uvádějí do souvislostí různé informace a hierarchizují se.
Ve stylistice označujeme základní výstavbu textu termínem kompozice.

Horizontální členění textu

Horizontálním členěním textu rozumíme jeho lineární členění na úvodní, střední a závěrečnou část, v psaném textu i členění na kapitoly, odstavce.
Členěný text omezuje únavu adresáta: na textových „švech“ si příjemce odpočine, neboť tyto švy jsou provázeny v mluveném projevu pauzou, v psaném textu odsazením, „odstavením“ počátku nového řádku; švy jsou vyznačeny odstavcem, nebo novým nadpisem (mezititulkem), který naznačuje začátek nové kapitoly nebo nového oddílu. 

Členění textu na odstavce by nemělo být náhodné, ale výrazné, promyšlené a přehledné. (Viz článek O členění textu na odstavce.)
 

Horizontální členění se tedy týká především toho, jak se text postupně rozvíjí a jak jeho jednotlivé části následují za sebou.

 

Vertikální členění textu

Vertikálním členěním textu rozumíme způsoby vyjádření odrážející hierarchii jednotlivých informací a jejich vzájemné vztahy. Jde tedy o odstupňování, rozlišení důležitých a méně důležitých informací v textu.
 

Vertikální členění činí text vícevrstevným a usnadňuje jeho recepci. Děje se tak pomocí komentářů a vsuvek, dále – zvláště v tištěném textu – pomocí různých typů a různé velikosti (popř. barvy) písma i různé jeho tloušťky.
 


Příklad horizontálního a vertikálního členění textu:

Sdělný (informační) kanál je souhrn podmínek, které autorovi sdělení umožňují komunikovat s příjemcem. Označují se tak přenosové cesty určené pro šíření výrazů nesoucích významy. Kanály se dělí podle toho, které smysly se do komunikace zapojují nebo v ní dominují: (zrakové, zvukové apod.); podle nositele informace (lidský hlas v bezprostředním kontaktu, dopis, telefon, e-mail, fax, rozhlasová stanice, televizní kanál). Komunikační kanály podmiňují také jazykovou podobu sdělení (tempo řeči, výslovnost, volbu jazykových prostředků), mimiku i gestiku zúčastněných osob. V psaném jazyce mimice a gestice odpovídá interpunkce, volba typů písma, grafické rozvržení textu.


Sdělný (informační) kanál je souhrn podmínek, které autorovi sdělení umožňují komunikovat s příjemcem. Označují se tak přenosové cesty určené pro šíření výrazů nesoucích významy.

Kanály se dělí:
  • podle toho, které smysly se do komunikace zapojují nebo v ní dominují: (zrakové, zvukové apod.);
  • podle nositele informace (lidský hlas v bezprostředním kontaktu, dopis, telefon, e-mail, fax, rozhlasová stanice, televizní kanál).
Komunikační kanály podmiňují také jazykovou podobu sdělení (tempo řeči, výslovnost, volbu jazykových prostředků), mimiku i gestiku zúčastněných osob. V psaném jazyce mimice a gestice odpovídá interpunkce, volba typů písma, grafické rozvržení textu.
 Použitá literatura:

M. Čechová a kolektiv autorů: Čeština – řeč a jazyk, ISV nakladatelství, Praha 1996, s. 357-360.
M. Čechová, Marie Krčmová, Eva Minářová, Současná stylistika, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, s. 119-121.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.