Prohledat tento blog

pondělí 20. února 2012

Konektory a soudržnost textu (koherence)

Text se vyznačuje soudržností obsahovou i formální. Není to nepropojený sled jednotlivých vět (výpovědí) jdoucích za sebou, ale jedná se o celek složený z výpovědí větných i nevětných, které na sebe navazují.
Prostředky, které slouží k navazování a spínání, se nazývají konektory.

Konektory – prostředky soudržnosti textu
 

Jedná se především o:
  • zájmena 
  • místní a časová příslovce
  • částice  
  • spojky

Konektory   
  • zajišťují návaznost na předcházející následující kontex
  • odkazují na situaci mimo text

Navazovací prostředky se označují rovněž jako kontextualizátory, neboť zapojují větu do kontextu.
 

Příklad:  Teď pracuji ve Voticích, sem jsem nastoupil vloni, dříve jsem byl zaměstnán ve Vlašimi. Tam jsem přišel z Louňovic.

Výraz teď nenavazuje na sdělení uvnitř textu ani na jiný text, nýbrž vyjadřuje časové vztahy externí (mimotextové), vztahuje děj k okamžiku promluvy. Výrazy teď a dříve slouží jako tzv. časové orientátory, naznačují časovou posloupnost dějů.
Pro výstavbu textu jsou významné i prostorové (místní) orientátory: zde, jinde, tady, sem, tam, výše uvedené, níže uvedené.
 

K lexikálním konektorům, které zajišťují soudržnost (koherenci) textu, patří: 
  • Opakování pojmenování z (některé) předchozí věty v některé z vět následujících.
 Příklad: Již dvacet let dodáváme na český trh plastová okna. Tato plastová okna se vyznačují velikou spolehlivostí a dokonalou funkčností.
  • Užití synonyma tohoto pojmenování.  Synonyma jsou slova různého znění, ale zhruba stejného významu.
Příklad: V garáži stálo Petrovo nové auto. Vůz to byl jedna báseň.
  • Užití odkazovacích a ztotožňovacích výrazů (především osobní a ukazovací zájmena, popř. číslovky). 
Příklad: Dnes očekáváme nástup zkušeného pracovníka. On by měl posílit náš obchod.
 

Místo opakování výrazu nebo jeho synonyma užijeme někdy i nadřazených, popř. podřazených  výrazů (hyperonyma/hyponyma).
 

Příklad: Po dlouhém váhání jsme si pořídili domácí zvíře. Pes se stal brzy miláčkem celé rodiny.
 

Vedle lexikálních konektorů existují i gramatické prostředky návaznosti textu (gramatické konektory). K nim patří spojky (a, i, ani, ale, avšak…), koncovky slovesného přísudku při elipse podmětu (přísudek se pak shoduje s podmětem z předcházející věty).

 

Použitá literatura:
 

Čechová, Marie a kolektiv autorů: Čeština – řeč a jazyk. ISV nakladatelství, Praha 1996.
Kolektiv autorů Ústavu Českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně: Příruční mluvnice češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Vážený uživateli,

používej blog k tématickým obsahům nikoliv k tvorbě obsahu, který s danným tématem nemá nic společného. Komentáře, které nesouvisí s obsahem napsaného článku nebudou publikovány nebo budou následně odstraněny.